• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 266/40/41 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291323 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 198/173 đường Đoàn Văn Bơ Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288990 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 27.4 m2, 3.6m x 8.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 122/38D đường Tôn Đản Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288991 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận 4, Giá: Tám tỷ, ba trăm triệu
  + DT 54 m2, 3m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 142 đường Hoàng Diệu Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288972 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #ChoThueNhaO,PhongQuan4 #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Năm tỷ, một trăm triệu
  + DT 65.3 m2, 4.7m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: cấp 4
  + Đ/c: 538/74 đường Đoàn Văn Bơ Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288883 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận 4, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 14.5 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 lầu
  + Đ/c: 670/87/52/6 đường Đoàn Văn Bơ Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287753 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgo–Quan4 #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Ba tỷ
  + DT 19.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 148/7 đường Tôn Đản Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287302 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 92 m2, 6m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 874/57 đường Đoàn Văn Bơ Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286163 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Mười một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 36.3 m2, 3.3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 491/17 đường Nguyễn Đình Chiểu Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284982 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 4, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 615 đường Đoàn Văn Bơ Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284812 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaMatTienQuan4 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 37.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 241/33/56 đường Bến Vân Đồn Phường 05, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282896 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 50 m2, 2.7m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 874/14/26 đường Đoàn Văn Bơ Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282098 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Tám trăm triệu
  + DT 6.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 122/27/91/3 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280470 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 51 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 148/16 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279900 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 27 m2, 3m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 254/33/50 đường Bến Vân Đồn Phường 05, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278323 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 538 đường Đoàn Văn Bơ Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276437 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Địa Chỉ: 266/40/44 Quận 4, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 15.6 m2, 3.39m x 4.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 266/40/44/1 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276427 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgo–DiaChi:266/40/44Quan4 #BanNhaHemNgo–DiaChi:266/40/44ChinhChu #BanNhaHemNgo–DiaChi:266/40/44ChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 63 m2, 6.3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 2 lầu, 5 Phòng ngủ, 5 Toilet
  + Đ/c: 14/3 đường Tôn Đản Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276212 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 4, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 118 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 06A1 CopacSquare đường Tôn Đản Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276214 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanCanHoQuan4 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Sáu tỷ, hai trăm triệu
  + DT 68 m2, 6m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 171/91 đường Tôn Đản Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 270450 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • > Xem thêm